"اقتصاد و فرهنگ"با عزم ملی و مدیریت جهادی
نظرسنجی
نظرسنجي غير فعال مي باشد
آمار بازدید
 بازدید این صفحه : 1974
 بازدید امروز : 96
 کل بازدید : 183317
 بازدیدکنندگان آنلاين : 9
 زمان بازدید : 1.1571

واحد اداري

معرفي مسئول واحد:
نام  ونام خانوادگي : پروانه محمدي
سمت: مسئو ل امور اداري 
مدرك تحصيلي :كارشناسي حسابداري
 

 معرفي واحد:
با استعانت از درگاه خدواند متعال و رهنمودهاي مقام معظم رهبري در راستاي  اجراي آئين نامه هاي اداري و استخدامي دانشگاه علومپزشكي ايران ،ايجاد برقراري عدالت و افزايش رضايتمندي كاركنان بيمارستان  وبمنظور مرتفع نمودن مشكلات تمامي پرسنل شاغل در اين مركز براي نيل به اهداف سازمانيو نيروي انساني و با همفكري ،مشاركت و تعاملات سازنده اين واحد از زمان افتتاح بابكارگيري افراد مجرب و متعهد و  با تنها يك كارگزين و يكنفر متصدي امور دفتري بهتعداد نيروي پيماني75 نفر، رسمي 62 نفر، تبصره 3 ماده 2 ،  61 نفر تبصره 4 ماده 2،29نفر  طرحي 27نفر، ضريب كا  13 نفر، نسبت به انجام وظايف محوله شاهد رشد وشكوفايي هربيشتر در سيستم نظام سلامت كشور عزيزمان ايران باشيم.

 

شرح وظايف:
1-كسب خط مشي ودستورالعمل هاي اجرائي وبرنامه كلي در رابطه باامور اداري وعمومي از مدير بيمارستان
2-ايجاد هماهنگي وهدايت فعاليتها وعملياتمربوط به امور اداري  و عمومي و واحدهاي زير مربوطه
3-نظارت وتنظيم قراردادهايبيمارستان وانجام ساير اموري كه در حدوظايف اداري  وعمومي از طرف سرپرست ومديريتمربوطه ارجاع ميگردد.
4-پيگيري، نظارت و حصول نتيجه  اطلاع رساني، صدور احكام،ارزشيابي، بازنشستگي، كارگزيني هيأت علمي، آموزش، طبقه بندي شاغل، تشكيلات، طرح وانتصابات و صدور احكام و كارگزيني استخدام.
5-واحدهاي زير مجموعه  عبارت اند ازواحد كارگزيني ،امور قراردادها ،كارپردازي ،خدمات ، انبار ،دبيرخانه وتجهيزات پزشكي

واحدهاي زير مجموعه وشرح مختصر وظايف و مشخصات مسئول:
واحد كارگزيني:
نام نام خانوادگي : امير علايي جنت مكان  
سمت: متصدي امور دفتري و مسئول كارگزيني
مدرك تحصيلي :ديپلم

رشته :رياضي فيزيك

نام نام خانوادگي :  منوچهر جعفري
سمت: كارگزين
مدرك تحصيلي : ليسانس
رشته : مديريت

شرح وظايف:
اين واحد در خصوص تمامي احكام مربوط به تمامي پرسنل اعم ازرسمي ،پيماني ،طرحي و ضريب كا ،حضور و غياب پرسنل ،ثبت سيستمي و دفتري ارائه تماميگواهي كاركردها و بايگاني و غيره با توجه به ضوابط و مقررات استخدامي زير نظر اموراداري  انجام وظيفه مي نمايد.

واحد دبيرخانه:
نام نام خانوادگي : زرنگار نعيمي فر
سمت: متصديدبيرخانه 
مدرك تحصيلي :كارشناس علوم آزمايشگاهي
رشته : علوم آزمایشگاهی
شرح وظايف:
اين واحد در خصوص كليه نامه اي وارده و صادره به بيمارستان  نسبت به ثبت سيستمي و دفتري و ارجاع به تمامي واحدها و پيگيري تا حصول پاسخگويي بهنامه هاي ارجاعي به قسمتها و اطلاع رساني به مسئول امور اداري انجام وظيفه مي نمايد.

واحد امور قراردادها:
نام نام خانوادگي : خديجه فروزنده
سمت: مسئول امورقراردادها 
مدرك تحصيلي : ديپلم

شرح وظايف:
اين واحد نسبت به  پيگيري واخذ مجوزهاي قانوني جهت واگذاريامور پيمانكارهاي  داخلي بيمارستان،  برگزاري مزايدات ومناقصات ،عقد قراردادها وپيگيري تاييد قرارداد از اداره حقوقي دانشگاه، نظارت بر اجراي قرارداد ها، پيگيريامور حقوقي  بيمارستان زير نظر امور اداري بيمارستان انجام وظيفه مينمايد.

واحدخدمات:
نام نام خانوادگي : عباس كهدويي
سمت: مسئول خدمات 

شرح وظايف:
اين واحد نسبت به نظارت و كنترل نيروهاي خدماتي و نقليه دركليه قسمتها ي بيمارستان و ارائه عملكردي نيروهاي زير مجموعه و گواهي كاركرد  بهمسئول امور اداري  انجام وظيفه مي نمايد.

واحد كارپردازي:
نام نام خانوادگي : احمد وطندوست ومحمدابراهيمي
سمت: مسئولتداركات

شرح وظايف:
اين واحد نسبت به  تهيه تجهيزات پزشكي،تاسيساتي ،عمراني،ولوازم مصرفي كليه قسمتها ، خريد تحويل به موقع انبار  اموال واقلام خريداري شده بهانبار ، تنظيم سندهاي مربوط به اقلام خريداري شده وتحويل به حسابداري و  انجام سايرامور محوله از سوي مسئول مربوطه.

واحد انبار ملزومات:
نام نام خانوادگي : خديجه سعيدي
سمت: مسئول انبار
مدرك تحصيلي :كاردان
رشته :حسابداري

شرح وظايف:
اين واحد نسبت تحويل اجناس خريداري شده  تهيه وتنظيم حواله خروج موجودي ازانباروثبت درسيستم تعهدي، تهيه وتنظيم قبض ورسيد انبار(ورودموجودي بهانبار)ثبت درسيستم تعهدي،و بايگاني تمام اسناد مربوطه به انبار زير نظر امور اداريانجام وظيفه مي نمايد.

عملكرد چند ساله وافتخارات:
1-تقديرنامه ارتقا كمي وكيفي ارائه خدمات بهكاركنان و ارباب رجوع از طرف معاونت توسعه مديريت و منابع دانشگاه در سال91
2-تبديل وضعيت نيروهاي شركتي به تبصره 3 و 4 در سال 90
3-جذب نيروهاي موردنياز كادر درماني و پرستاري بتعداد 19 نفر در قالق قرارداد تبصره 3 ماده2
4-ارتقا گروه،صدور احكام يكسان سازي  ،احتساب سنوات پرسنل،صدور احكام امتيازسختي كار،صدور اكام فوقالعاده جذب هيت امنا، تبديل وضعيت پرسنل از پيماني به رسميآزمايشي و رسمي آزمايشي به  رسمي قطعي ،و صدور احكام مربوطه
.
5-
تهيه و تدوينفرم آشنايي پرسنل جديد الورود
6-نصب و راه اندازي دستگاه اثر انگشتي تايمكس براي تمامي پرسنل
7-نصب و راه اندازي دستگاه كارت زني  تايمكس  براي پزشكان متخصص وعمومي

تعداد كل پرسنل شاغل بيمارستان حضرت فاطمه الزهرا (س) رباط كريم 330نفر مي باشد .

اوقات شرعی
تقویم
لینکهای مرتبط

لینکهای مرتبط

لینکهای مرتبط

لینکهای مرتبط

تمام حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به بیمارستان حضرت فاطمه الزهرا رباط کریم میباشد.
Copyright © 2014 hosphfr.iums.ac.ir All Rights Reserved 
Design Engineer Karimi