"اقتصاد و فرهنگ"با عزم ملی و مدیریت جهادی
نظرسنجی
نظرسنجي غير فعال مي باشد
آمار بازدید
 بازدید این صفحه : 725
 بازدید امروز : 111
 کل بازدید : 183332
 بازدیدکنندگان آنلاين : 9
 زمان بازدید : 1.4141

كميته هاي بيمارستاني


رييس كميته ها:دكترسيد امير قادي پاشا
مسئول برگزاري كميته ها: سيده فاطمه حسيني

اهداف و وظايف كميته ها
هدف:مشاركت و همياري مسئولين بخش ها و كارشناسان در كشف، تحليل وارزيابي مشكلات و همكاري در انتخاب بهترين راه حل مداخله اي در برخورد با چالش هاي موجود در بيمارستان

وظايف:
1)جستجو و شناسايي  مشكلات، نارسائي ها و كمبودها در بيمارستان
2)ارائه راه حل و راه كارهايي جهت رفع مشكلات، نارسايي ها و ارائه راه كارهايي جهت ارتقاء كيفيت و بهينه كردن فعاليتهاي بيمارستاني
3)جستجو شناسايي و ارائه نقاط قوت بيمارستان توسط كارشناسان و استفاده از آنها در جهت رفع مشكلات  
4)كمك به اتخاذ بهترين تصميم در مواجهه با مشكلات و نارسايي ها
5) نزديك كردن مسئولين با يكديگر در جهت همكاري و تعامل بيشتر در امور
6)فراهم كردن امكان مشاوره و مكالمه رو در رو با رييس و مدير بيمارستان براي مسئولين بخش ها در مورد مسائل بخش هاي مربوطه
7)شناسايي و جمع آوري افراد باتجربه و كارشناس و استفاده از پيشنهادات، انتقادات، مشاوره ها و راه كارهاي ارائه شده توسط ايشان
8)ارزيابي و بازنگري فرايند فعاليتهاي جاري بيمارستان و تلاش جهت بهبود كيفيت و بهينه كردن فرايندها
9)پايش و ارزيابي عملكرد واحد هاي مختلف بيمارستان و تلاش مستمر جهت ارتقاء كيفيت خدمات و بهينه كردن فعاليتها
10).در جريان گذاشتن پرسنل و مسئولين از امور جاري و ارائه آمارهاي مختلف
فهرست كميته ها ي بيمارستان طبق استاندارد هاي اعتبار بخشي

كميته هاي بيمارستان

1کمیته پایش و سنجش کیفیت

2 کمیته مدیریت اطلاعات سلامت و فناوری اطلاعات

3 کمیته اخلاق پزشکی و رفتار حرفه ای

4 کمیته کنترل عفونت

5 کمیته بهداشت محیط

6 کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار

7 کمیته مدیریت خطرِ حوادث و بلایا

8 کمیته - ترویج زایمان طبیعی و ایمن

9 کمیته ترویج تغذیه با شیر مادر

10 کمیته اورژانس/ تعیین تکلیف بیماران / تریاژ

11 کمیته درمان، دارو و تجهیزات پزشکی

12 کمیته اقتصاد درمان، دارو و تجهیزات پزشکی

13 کمیته مرگ و میر و عوارض، آسیب شناسی و نسوج

14 کمیته طب انتقال خون

 

لازم به توضيح است كه جلسات تيم مديريت و رهبري(تيم حاكميتي و تيم مديريت اجرايي به ترتيب هرسه ماه يكبار و ماهانه درقالب كميته تشكيل ميشوند و مطابق قوانين كميته ها در اعتبار بخشي با آنها برخورد ميشود، همچنين كميته ها يي مثل مرگ مادر ،احياي نوزادان ،مرگ پريناتال ،كميته كاهش كسورات، كميته طرح تكريم، كميته تغذيه ورژيم درماني، مديريت خطر(زيرمجموعه كميته بهبود كيفيت)-كميته مرگ 59-1 ماهه نيز بعنوان ساير كميته ها در اين بيمارستان فعال مي باشند

 

برنامه زمانبندي تشكيل كميته هاي بيمارستان حضرت فاطمه الزهرا رباط كريم (س)6 ماهه دوم سال1395

 

نام كمـــيـــتــــه

روز

تاريخ

ساعت

 

مهر

كميته اخلاق پزشكي، كميته مرگ وميرو آسيب شناسي ونسوج  ، كميته احيا( نوزادان، بزرگسالان)،   كميته طب انتقال خون ،

يكشنبه

18/7/95

11.30-9

 

   كميته تعيين تكليف بيماران و راهبردي ،كميته ترياژ،   كميته كنترل عفونت بيمارستاني  ،كميته  بهداشت محيط ، كميته حفاظت فني وبهداشت كار

        شنبه

24/7/95

11.30-9

 

كميته  مرگ مادر    ،كميته ترويج زايمان،   كميته مديريت سلامت وفن اوري اطلاعات  ، كميته  تجهيزات پزشكي،كميته پايش وسنجش  كيفيت،كميته اقتصاد درمان

يك شنبه

25/7/95

11.30-9

 

  كميته ايمني مادرونوزاد وترويج تغذيه با شير مادر، كميته مرگ پره ناتال،  مرگ ومير 1-59 ،كميته احياي نوزادان، كميته بحران وبلايا

چهارشنبه

28/7/95

11.30-9

 

 

 

ابان

كميته اخلاق پزشكي، كميته مرگ وميرو آسيب شناسي ونسوج  ،  كميته احيا( نوزادان، بزرگسالان)، كميته طب انتقال خون ، كميته مديريت اجرايي ورهبري

يكشنبه

16/8/95

11.30-9

 

كميته تعيين تكليف بيماران و راهبردي ،كميته ترياژ،   كميته كنترل عفونت بيمارستاني  ،كميته  بهداشت محيط ، كميته حفاظت فني وبهداشت كار

چهارشنبه

19/8/95

11.30-9

 

كميته  مرگ مادر    ،كميته ترويج زايمان،   كميته مديريت سلامت وفن اوري اطلاعات  ، كميته  تجهيزات پزشكي،كميته پايش وسنجش  كيفيت،كميته اقتصاد درمان

يكشنبه

23/8/95

11.30-9

 

  كميته ايمني مادرونوزاد وترويج تغذيه با شير مادر، كميته مرگ پره ناتال،  مرگ ومير 1-59 ،كميته احياي نوزادان، كميته بحران وبلايا

چهار شنبه

26/8/95

11.30-9

 

 

 

اذر

كميته اخلاق پزشكي، كميته مرگ وميرو آسيب شناسي ونسوج  ،  كميته احيا( نوزادان، بزرگسالان)،  كميته طب انتقال خون ،

يكشنبه

14/9/95

11.30-9

 

كميته تعيين تكليف بيماران و راهبردي ،كميته ترياژ،   كميته كنترل عفونت بيمارستاني  ،كميته  بهداشت محيط ، كميته حفاظت فني وبهداشت كار

چهارشنبه

17/9/95

11.30-9

 

كميته  مرگ مادر    ،كميته ترويج زايمان،   كميته مديريت سلامت وفن اوري اطلاعات  ، كميته  تجهيزات پزشكي،كميته پايش وسنجش  كيفيت،كميته اقتصاد درمان

يك شنبه

21/9/95

11.30-9

 

  كميته ايمني مادرونوزاد وترويج تغذيه با شير مادر، كميته مرگ پره ناتال،  مرگ ومير 1-59 ،كميته احياي نوزادان، كميته بحران وبلايا

چهارشنبه

24/9/95

11.30-9

 

 

 

دي

كميته اخلاق پزشكي، كميته مرگ وميرو آسيب شناسي ونسوج  ،  كميته احيا( نوزادان، بزرگسالان)،     كميته طب انتقال خون

يكشنبه

19/10/95

11.30-9

 

  كميته تعيين تكليف بيماران و راهبردي ،كميته ترياژ،   كميته كنترل عفونت بيمارستاني  ،كميته  بهداشت محيط ، كميته حفاظت فني وبهداشت كار

چهارشنبه

22/10/95

11.30-9

 

كميته  مرگ مادر    ،كميته ترويج زايمان،   كميته مديريت سلامت وفن اوري اطلاعات  ، كميته  تجهيزات پزشكي،كميته پايش وسنجش  كيفيت،كميته اقتصاد درمان

يك شنبه

26/10/95

11.30-9

 

  كميته ايمني مادرونوزاد وترويج تغذيه با شير مادر، كميته مرگ پره ناتال،  مرگ ومير 1-59 ،كميته احياي نوزادان، كميته بحران وبلايا

چهارشنبه

29/10/95

11.30-9

 

 

 

بهمن

كميته اخلاق پزشكي، كميته مرگ وميرو آسيب شناسي ونسوج  ، كميته احياي نوزادان وبزرگسال،     كميته طب انتقال خون ،كميته مديريت اجرايي ورهبري

يكشنبه

17/11/95

11.30 -9

 

كميته تعيين تكليف بيماران و راهبردي ،كميته ترياژ،   كميته كنترل عفونت بيمارستاني  ،كميته  بهداشت محيط ، كميته حفاظت فني وبهداشت كار

چهارشنبه

20/11/95

11.30 -9

 

كميته  مرگ مادر    ،كميته ترويج زايمان،   كميته مديريت سلامت وفن اوري اطلاعات  ، كميته  تجهيزات پزشكي،كميته پايش وسنجش  كيفيت،كميته اقتصاد درمان

يك شنبه

24/11/95

11.30 -9

 

  كميته ايمني مادرونوزاد وترويج تغذيه با شير مادر، كميته مرگ پره ناتال،  مرگ ومير 1-59 ،كميته احياي نوزادان، كميته بحران وبلايا

چهارشنبه

27/11/95

11.30 -9

 

 

 

اسفند

كميته اخلاق پزشكي، كميته مرگ وميرو آسيب شناسي ونسوج  ،  كميته احيا( نوزادان، بزرگسالان)،    كميته طب انتقال خون ،

يكشنبه

15/12/95

11.30-9

 

كميته تعيين تكليف بيماران و راهبردي ،كميته ترياژ،   كميته كنترل عفونت بيمارستاني  ،كميته  بهداشت محيط ، كميته حفاظت فني وبهداشت كار

چهارشنبه

18/12/95

11.30-9

 

كميته  مرگ مادر    ،كميته ترويج زايمان،   كميته مديريت سلامت وفن اوري اطلاعات  ، كميته  تجهيزات پزشكي،كميته پايش وسنجش  كيفيت،كميته اقتصاد درمان

يك شنبه

22/12/95

11.30-9

 

  كميته ايمني مادرونوزاد وترويج تغذيه با شير مادر، كميته مرگ پره ناتال،  مرگ ومير 1-59 ،كميته احياي نوزادان، كميته بحران وبلايا

چهار شنبه

25/12/95

11.30-9

 

 

 

قابل ذكر است كه در صورت هر گونه تغيير درتاريخ برگزاري جلسات  توسط مسئول برگزاري كميته ها  به دبير ان محترم اعلام خواهد شد ضمنا"يادآور ميگردد كه اطلاع رساني به اعضاي كميته در حال به عهده دبيران محترم  ميباشد  .درضمن صورت جلسه كميته حداكثر پنج روز بعداز برگزاري كميته تحويل مسئول برگزاري بايدداده شود.

 

رئيس كليه كميته ها :دكتراميرقادي پاشا (رييس بيمارستان)  عضو اصلي وثابت كميته ها: دكتراميرقادي پاشا (رييس بيمارستان) ،آقاي هاشمي( مدير بيمارستان) ،آقاي آخوندي (مسئول حراست) محبوبه كردابادي(مترون ) مريم اكبرشاهي ( سوپروايزر آموزشي )  نيم تاج عبدي  (مسئول ايمني ومديريت خطر)، زهرا دشت بين (مسئول بهبود كيفيت واعتبار بخشي)، دبيران كميته :(كميته  اخلاق پزشكي:شيرين پيشداد) (كميته بهداشت محيط، كميته حفاظت فني وبهداشت كار: مريم كريمي) (كميته كنترل عفونت بيمارستاني: مريم اكبرشاهي  )( كميته تعيين تكليف و راهبردي اورژانس،ترياژ ، :ساراكريمي  )‌ (كميته مرگ ومير و آسيب شناسي ونسوج:خانم كهراريان)(كميته ايمني مادر ونوزاد،ترويج تغذيه با شير مادر :الهام شيخ الاسلام  )(كميته طب انتقال خون: آقاي آييني  )(كميته بهبود كيفيت ومديريت ورهبري :زهرادشت بين) (كميته بحران وبلايا:آزاده مرادي)  (كميته مديريت سلامت  و فناوري اطلاعات ليلا قلي پور)(كميته مرگ ومير 59- 1مهري خالوباقري)(كميته پره ناتال:ناهيد نصيري) (تجهيزات پزشكي:مرضيه سالاروند  )( كميته مرگ مادران باردار:فاطمه بابايي )(كميته احياي نوزادان و بزرگسال  : مريم اكبرشاهي ،محترم اسدي )  (كميته ترويج زايمان طبيعي : مائده عشوري  )( كميته   اقتصاد درمان دكتر قدوسي)

مسئول برگزاري كميته هاي بيمارستان: سيده فاطمه حسيني

اوقات شرعی
تقویم
لینکهای مرتبط

لینکهای مرتبط

لینکهای مرتبط

لینکهای مرتبط

تمام حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به بیمارستان حضرت فاطمه الزهرا رباط کریم میباشد.
Copyright © 2014 hosphfr.iums.ac.ir All Rights Reserved 
Design Engineer Karimi